Tại sao nên sử dụng Vada

Vada là giải pháp giúp doanh nghiệp khai phá dữ liệu và tạo ra giá trị mới

Tốc độ xử lý dữ liệu vượt trội

Mạnh mẽ hơn ít nhất 50 lần các giải pháp truy vấn thông thường (SQL-based)

Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Giao diện bấm chọn không yêu cầu code hay ngôn ngữ truy vấn

Xử lý dữ liệu lớn linh hoạt

Chấp nhận nhiều kiểu dữ liệu đầu vào khác nhau

Chia sẻ dễ dàng, nhanh chóng

Chia sẻ báo cáo dễ dàng trong tổ chức

lần

Chi phí